Volg ons op Twitter Bezoek ons op Facebook

Bakel 1300

Mauritsstraat 1
5761 AR Bakel
info@bakel1300.nl

NL43 RABO 0118 2938 85

Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300

Toelichting bij de financiële jaarverslagen van Bakel 1300

BAKEL 1300 bestaat als organisatie niet meer, de stichting is in 2016 afgebouwd en ontmanteld.

In 2014 vierden we in Bakel het 1300- jarig bestaan. Gedurende het jaar 2013 werden er allerlei plannen gemaakt waarvoor op dat moment nog geen afdoende financiële dekking was. Pas eind 2013 werd duidelijk dat, dankzij de sponsoren, alle gemaakte plannen financieel betaald konden worden. Ook de inzet van veel vrijwilligers maakten het mogelijk om er een geweldig jaar van te maken met veel hoogtepunten.

Gedurende het feestjaar “Bakel 1300” werd er nauw samen gewerkt met diverse Bakelse verenigingen en organisaties; met enkele verenigingen werden zelfs overeenkomsten gesloten, zowel op financieel- als op organisatorisch gebied.

Binnen de organisatie van de Stichting Bakel 1300 werden per evenement budgetten toegekend. Het voltallig bestuur van Bakel 1300 voelde zich verantwoordelijk om de gemaakte financiële afspraken per evenement na te komen.

Door de penningmeester werd het bestuur volledig op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven. Als uitgangspunt diende een in 2013 opgesteld basisdocument waarin de organisatie, taken en werkwijzen waren beschreven. Vanaf het begin werd alle informatie via de website zichtbaar gemaakt.

Begin 2015 konden we tussentijds een financiële balans opmaken. Zie financieel jaarverslag 2014. Duidelijk was toen dat we het feestjaar konden afsluiten met een batig saldo!
Natuurlijk zijn er tijdens het jubileumjaar mee- en tegenvallers geweest. Dat was voor het bestuur van Bakel 1300 reden om, waar nodig, met de zakelijke partners samen te kijken naar de financiële resultaten.

Een unaniem besluit binnen het bestuur stond vast: in geval van een batig saldo diende dit saldo ten goede te komen aan de Bakelse verenigingen/organisaties waarmee was samengewerkt gedurende het feestjaar.
Onderwerp van gesprek was ook dat een meevaller voor de een, niet tegelijk een tegenvaller voor de ander kon zijn.

Dat heeft er in 2015 en 2016 toe geleid dat er door Bakel 1300 aan de Oranjevereniging en aan Harmonie Musis Sacrum nog extra kosten zijn vergoed. Goed nieuws voor de Oranjevereniging en de Harmonie Musis Sacrum, want zij ontvingen hierna nog een extra betaling, respectievelijk € 800 en € 3200 (afgerond).
Aan het St. Willibrordusgilde werd in 2015 een zilveren schildje aangeboden ter waarde van € 800. In het jubileumjaar werd regelmatig een beroep gedaan op de inzet van ’t Gilde. Zij waren altijd bereid om tijdens de vieringen aanwezig te zijn.

De Stichting Bakel 1300 vond het verder belangrijk dat alle documenten voor de toekomst bewaard zouden blijven. De Stichting Bakel 1300 hield op te bestaan en er moest voor het bewaren en beheren van de documentatie een oplossing worden gezocht. Heemkundekring Bakel en Milheeze bleek bereid om deze taak op zich te nemen. Ook de website van Bakel 1300 zou worden overgedragen aan de Heemkundekring. Het bestuur van Bakel 1300 was de mening toegedaan dat de Heemkundekring de beste plek was en is, om alle documentatie te bewaren voor het nageslacht.

De Stichting Bakel 1300 kon nu definitief de boeken sluiten: uiteindelijk wordt het financieel jaarverslag 2016 van de Stichting Bakel 1300 op € 0,= afgesloten.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Bakel 1300,

Johan Goos, voorzitter

Frans van Dooren, secretaris

Petra Swinkels, penningmeester

Financieel jaarverslag 2012 Bakel 1300

Financieel jaarverslag 2013 Bakel 1300

Financieel jaarverslag 2014 Bakel 1300

Financieel jaarverslag 2015 Bakel 1300

Financieel jaarverslag 2016 Bakel 1300